ข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ " การศึกษาทั่วถึง เป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่นเด่น เน้นคุณภาพชีวิตดี คนมีความสุข"

รายละเอียด  : การศึกษาทั่วถึง เป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่นเด่น เน้นคุณภาพชีวิตดี คนมีความสุขผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง ประกาศเมื่อ :